top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Akutt lederstøtte for frustrerte ledere ved endringskriser og økende krysspress


Akutt lederstøtte kan beskrives som en umiddelbar og proaktiv tilnærming til å bistå ledere og organisasjoner i situasjoner der de blir utsatt for uventede og plutselige hendelser. Dette inkluderer situasjoner som kriser, katastrofer, katastrofale hendelser eller andre uforutsette omstendigheter.


Formålet med akutt lederstøtte er å gi ledere den nødvendige støtten og ressursene de trenger for å håndtere situasjonen på en effektiv og profesjonell måte. Dette kan omfatte rådgivning, oppfølging, krisepsykologisk støtte, kommunikasjonsstøtte og lignende. En viktig del av akutt lederstøtte er å gi ledere en plattform for å uttrykke sine tanker og bekymringer, samt å hjelpe dem med å lage en handlingsplan for å håndtere situasjonen. Det er også viktig å støtte ledere i å vurdere og håndtere konsekvensene av situasjonen, inkludert sårbare grupper, økonomisk tap eller personskade.


Akutt lederstøtte kan være tilgjengelig 24/7 eller 12/5 og bør være tilpasset den unike situasjonen og behovene til lederen og organisasjonen. Dette kan omfatte både individuelle og teambaserte tilnærminger, avhengig av omfanget, krav til responstid og alvoret av situasjonen.


En krise kan defineres som en situasjon eller hendelse som representerer en alvorlig trussel eller utfordring for en organisasjon, en gruppe eller en person, og som krever rask og effektiv respons for å løse eller minimalisere negative virkninger. Kriser kan oppstå på grunn av interne eller eksterne faktorer, som naturkatastrofer, tekniske feil, økonomiske nedgangstider, sikkerhetsbrudd eller negative medieoppslag.


Kriser kan føre til alvorlige konsekvenser, som tap av omdømme, økonomisk tap, personskade eller til og med død. Derfor er det viktig å ha en plan for krisehåndtering på plass, inkludert en plan for å vurdere situasjoner, kommunisere med relevante parter og gjennomføre tiltak for å løse krisen. Det er også viktig å forstå at kriser kan være unike og kan kreve tilpasset respons. Ledere og organisasjoner må derfor være forberedt på å tenke kreativt og raskt for å håndtere kriser på en profesjonell måte.


Krysspress refererer til en situasjon der en person opplever konflikt og stress som følge av å være trukket i ulike retninger av ulike krav og forventninger fra ulike områder i livet. Det kan være krav og forventninger fra jobb, familie, venner, samfunn, og andre områder som kolliderer og skaper stress. Krysspress kan føre til at en person føler seg splittet og ukomfortabel, og det kan ha negative virkninger på både psykisk og fysisk helse. Det kan forårsake utbrenthet, angst og depresjon, og også føre til økt risiko for sykdom og fysiske helseproblemer.


For å håndtere krysspress, er det viktig å først identifisere de ulike kravene og forventningene som påvirker en, og deretter vurdere hvor viktige de er. Deretter kan en prøve å tilpasse forventningene eller finne måter å balansere kravene på en måte som reduserer stresset. Dette kan inkludere å sette grenser, prioritere oppgaver, eller søke støtte fra venner eller profesjonell hjelp.


Frustrasjon er en følelse av irritasjon og sinne som oppstår når vi møter motgang eller hindringer som hindrer oss fra å nå våre mål eller oppfylle våre forventninger. Det kan være en følelse av maktesløshet, og det kan oppstå når vi opplever noe som urettferdig eller urettmessig. For en leder kan frustrasjon være spesielt utfordrende, spesielt når flere frustrasjonskilder oppstår samtidig. For eksempel kan det være at en viktig avtale faller gjennom, samtidig som et viktig prosjekt ikke går som planlagt, og det kan også være problemer med teammedlemmer som ikke yter maksimalt. Slike parallelle frustrasjoner kan ha en kumulativ effekt, og det kan være vanskelig for lederen å holde fokus og opprettholde en positiv og produktiv tilnærming.


I tillegg til å påvirke en leders følelsesmessige tilstand, kan frustrasjon også påvirke deres beslutningstaking og kommunikasjonsevner. Når en person er frustrert, kan de bli mer tilbøyelige til å ta impulsive beslutninger og kommunisere på en mer aggressiv måte, noe som kan føre til negative konsekvenser i arbeidsmiljøet. For å håndtere parallelle frustrasjoner effektivt, kan en leder prøve å ta en bevisst tilnærming til å håndtere sin følelsesmessige tilstand. Dette kan omfatte å ta en kort pause for å roe ned, snakke med en støttende kollega eller vurdere alternative løsninger på problemene som forårsaker frustrasjonen.


Det er også viktig for ledere å huske på at frustrasjoner er en naturlig del av arbeidslivet, og at det er mulig å lære av dem og bruke dem som motivasjon for å gjøre endringer og forbedringer. Ved å utvikle en mer positiv tilnærming til frustrasjon som dagligdags og vanskelig å unngå, kan ledere bli mer motstandsdyktig (robuste) og i stand til å takle utfordringer på en mer hensiktsmessig måte. Vi kan faktisk som ledere trene oss opp til å omdanne frustrasjon til reflektivitet.


Akutt lederstøtte kan være svært nyttig i forbindelse med flere hendelser eller tilstander:

  • Ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

  • Operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand og er i fare for sykemelding.

  • Individer og grupper som akutt rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.

  • Lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

  • Nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

  • Individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

  • Ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

  • Ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.

  • Ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.

Sammendrag: Akutt lederstøtte er en umiddelbar og proaktiv tilnærming til å bistå ledere i situasjoner der de står overfor uventede og plutselige hendelser. Dette inkluderer støtte med rådgivning, oppfølging, krisepsykologisk støtte og lignende, samt en plattform for å håndtere situasjonen på en effektiv og profesjonell måte.


PS! Kontakt oss for kostnadsfri vurderingstime.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page