top of page
Søk
  • Rune Brenna

Enkelt og forståelig om kognitiv terapi:

I kognitiv terapi prøver vi å få tak i de tankene som skaper problemer for oss. Bedring finner sted når vi kan endre eller modifisere de negative tankene som skaper negative følelser og handlinger. For å gjøre dette må vi identifisere og kartlegge de uhensiktsmessige tankene og bli oppmerksomme på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Ingen kjenner oss bedre enn oss selv.

​Samtalepartnerens oppgave er å stille undrende åpne spørsmål. Spørsmål som kan skape tvil om det som veisøkeren tror. Det er ikke slik at samtalepartneren vet hva veisøker bør tenke. Dette er den såkalte Sokratiske metoden. Bare veisøker kan forandre sine tanker. Han eller hun må reflektere og tenke over sine egne tanker. Samtalene hos oss har basis i Kognitiv Terapi med tillegg av LØFT, Motiverende Intervju MI og er en psykoedukativ metode for å skape dybdeprosessert refleksjon hos veisøker for valg av mulige veier videre. Vi kan si at vi "utdanner" veisøkeren til å behandle seg selv.


Metoden inneholder anerkjente modeller og skjemaer for refleksjon, diskusjon og avklaring av veivalg. Veisøker vil også mellom hver time få observasjonsoppgaver som tas opp neste timen. Det er alltid en agenda og målsetning for samtalene. Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Ordet kognitiv er latinsk og har med aktiv erkjennelse, forståelse og undersøkelse å gjøre. Kognisjon er betegnelsen på den kontinuerlige bearbeidelsen av informasjon. Erkjennelse og forståelse får vi ved å bruke våre tanker. Kognitiv terapi er derfor en behandling hvor våre tanker blir gitt spesiell oppmerksomhet.


Erfaring viser at våre tanker spiller en betydelig rolle i utviklingen og opprettholdelsen av psykiske lidelser. Behandlingen dreier seg derfor om problemløsning og endring i tanker og handlemåter. Den kognitive behandling tar utgangspunkt i hva vi tenker, og hvorledes dette virker inn på våre følelser og våre handlinger. I behandlingen prøver vi å tenke over våre egne tanker for å få en bedre forståelse. Kognitiv behandling er opptatt av den aktuelle situasjonen her og nå. Vi fokuserer på innlært tenkning fra barndommen som virker inn i dagliglivet. Kognitiv behandling kan nyttes i forhold til psykisk uhelse, som for eksempel angst, tvang, depresjon, dissosiering, og spiseforstyrrelser. Kognitiv behandling kan også ofte kombineres med andre terapiformer.


Målsetning:

Hovedmålet i kognitiv behandling er å få til forandringer i vårt tankemønster slik at vi får det bedre. For å få dette til vil en også fokusere på følelser og handlinger. Under samtalene prøver en å hjelpe veisøkeren til å kjenne igjen, problematisere og motvirke tanker som skaper problemer. I løpet av behandlingstiden prøver vi å bearbeide eventuelle grunnleggende problematiske tanker og erstatte dem med nye som fungerer bedre. Du kan lese mer om kognitiv terapi på www.kognitiv.no. Kilde: NFKT0 kommentarer
bottom of page