top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Om metoden Anerkjennende Intervju - AI og positiv psykologi

Et fokus på atferd vi ønsker mer av.

Anerkjennende Intervju AI er en løsningsfokusert endrings- og utviklingsmetode spesielt designet og godt egnet til å skape samarbeid basert på de beste erfaringer veisøkerne i organisasjonen har. Målet er å utvikle organisasjonen ved å ta utgangspunkt i de ansattes, lederens og brukernes beste erfaringer og suksesshistorier. Det som fungerer godt i organisasjonen søkes styrket, og tanken er at dette er med på å utløse forsterket kreativitet og endringsvilje.


Metoden baserer seg på forskning som viser at organisasjoner og individer lærer best av de gode eksemplene. Således skiller anerkjennende intervju seg fra mer tradisjonelt forbedringsarbeid som ofte tar utgangspunkt i problemene for å finne feil som kan reduseres. Videre er retningen positiv psykologi, og lang forskning på virkningene av denne løsningsformen, basis for metode og gjennomføring. Som i sosialpedagogikken er arbeidet preget av et fokus på atferd som vi ønsker mer av hos den enkelte veisøker og i teamet rundt. At metoden er evidensbasert trygger læringen og gir varig atferdsendringer hos den enkelte og i organisasjonen. Men, det betinger at AI er etablert i ledelsen.

Anerkjennendeintervju baserer seg på fem faser og steg:

1. Definisjonsfasen: Her velger man et positivt fokus på et aktuelt område i virksomheten/organisasjonen


2. Oppdagelsesfasen: I denne fasen involverer man flest mulig i organisasjonen (og andre interessenter dersom det er aktuelt) i å undersøke når organisasjonen fungerer aller best når det gjelder det valgte fokuset.


3. Drømmefasen: Man lager en drøm eller visjon om hvordan organisasjonen vil se ut hvis de kloke grepene og forutsetningene for å lykkes var til stede større grad.


4. Designfasen: Her involverer organisasjonen sine deltakere i å forestille seg hvordan strukturer, prosesser og kulturelle mønstre bør være for at drømmen/visjonen skal kunne bli virkelighet.


5. Realiseringsfase/Planleggingsfase: Deltakerne inviteres til å identifisere hvilke skritt som må tas for å bringe organisasjonen i riktig retning og realisere drømmen.


AI som verktøy for veisøkere i arbeidsendring:

Slike samtaler kan medvirke til å bevisstgjøre den enkelte veisøker om hva hun/han er flink til og mestrer i arbeidshverdagen og dermed å bidra til at det som er bra, forsterkes og følgelig brer om seg. Metoden gir øket kollektiv og individuell selvaktelse i arbeidet.


Vi er spesialister på gjennomføring av kurs i Anerkjennende Intervju - AI og vi skreddersyr prosessen for dere.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page