top of page
Søk
  • Forfatterens bildeRune Brenna

Empowerment: Nøkkelen til raskere tilfriskning og økt livskvalitet hos pasienter

Empowerment hos pasienter er en kritisk faktor som ofte undervurderes når det gjelder å oppnå raskere tilfriskning og forbedret livskvalitet. Dette konseptet handler om å styrke pasienter til å ta en aktiv rolle i sin egen helse og behandling. Det er ikke bare en idealistisk visjon, men en nøkkelkomponent i moderne helsetjenester som kan ha en dyp innvirkning på pasienters velvære og tilfriskningsprosessen.


Empowerment kan bli definert som en prosess der enkeltpersoner eller grupper får økt makt, kontroll og ansvar over sitt eget liv og beslutningsprosesser. Dette inkluderer å gi dem muligheten til å påvirke beslutninger som angår dem, både personlig og samfunnsmessig.

En annen definisjon av empowerment handler om å hjelpe individer med å utvikle en sterkere selvfølelse og selvtillit. Dette innebærer å gi dem kunnskap, ferdigheter og ressurser som er nødvendige for å ta initiativ, håndtere utfordringer og oppnå mål, både i helsemessige, sosiale og profesjonelle sammenhenger. Empowerment kan også betraktes som en prosess som involverer sosial og politisk endring. Dette innebærer å arbeide for å endre strukturer og systemer som opprettholder ulikhet og undertrykkelse, og å gi marginaliserte grupper og samfunn de nødvendige verktøyene og ressursene for å kjempe for sine rettigheter og interesser.

Disse definisjonene gir et bredt perspektiv på empowerment, som kan være relevant innenfor ulike områder som helse, utdanning, samfunnsutvikling og mer. Empowerment er en kraftig idé som setter søkelys på å gi mennesker muligheten til å ta kontroll over sine liv og påvirke endring for en bedre fremtid. I Norge valgte vi for øvrig tidlig å kalle empowerment for egenkraftmobilisering.


Helsepersonell spiller en avgjørende rolle i å stimulere pasientens empowerment, da de er nøkkelen til å gi støtte, veiledning og ressurser som hjelper pasientene til å ta en aktiv rolle i sin egen helse. Her er noen måter helsepersonell kan oppmuntre til pasientens empowerment:

1. Informativ kommunikasjon: Det starter med tydelig og forståelig kommunikasjon. Helsepersonell bør gi pasienter all nødvendig informasjon om deres tilstand, behandlingsalternativer og prognoser. Dette gir pasientene grunnlaget de trenger for å ta informerte beslutninger om sin helse.

2. Deling av beslutningsprosessen: Involver pasientene i beslutningene som påvirker deres behandling. Diskuter alternativer sammen, og la pasientene uttrykke sine preferanser og bekymringer. Dette gir dem en følelse av kontroll over sin egen behandling og øker mestring av sykdom/skade.

3. Fokus på utdanning og ferdigheter: Helsepersonell kan gi pasienter opplæring og opplæringsmateriell som hjelper dem med å forstå sin tilstand bedre og lære mestringsteknikker. Dette kan inkludere rådgivning om kosthold, trening eller medisinering.

4. Støttende og empatisk tilnærming: Empowerment trives i et støttende og empatisk miljø. Helsepersonell bør oppmuntre pasientene til å uttrykke sine følelser og bekymringer og gi dem støtte og forståelse. Å vise empati hjelper pasientene til å føle seg hørt og sett.

5. Målsetting og oppfølging: Hjelp pasientene med å sette realistiske mål for sin egen helse og tilby oppfølging for å evaluere fremdriften. Dette gir pasientene en følelse av prestasjon og motivasjon til å fortsette å forbedre seg.

6. Styrking av selvtillit: Helsepersonell kan bidra til å bygge pasientenes selvtillit ved å anerkjenne deres suksesser og fremskritt, selv de små. Dette hjelper pasientene til å føle seg mer kompetente og motiverte til å ta ansvar for sin egen helse.

7. Tilgjengelighet og tilgjengelige ressurser: Sørge for at pasientene har tilgang til nødvendige ressurser, inkludert støttegrupper, informasjon og spesialister, er avgjørende. Dette gir pasientene de verktøyene de trenger for å lykkes.

Helsepersonell har en unik mulighet til å inspirere og støtte pasientenes empowerment.

Ved å følge de følgende prinsippene kan de hjelpe pasientene til å ta en mer aktiv rolle i sin egen helse og dermed fremme raskere tilfriskning og økt livskvalitet. Empowerment er ikke bare en filosofi, det er en praktisk tilnærming til helsetjenester som kan ha dypgående positive konsekvenser for pasientene.

Informert beslutningstaking (Hibbard et al., 2004): Pasienter som er oppmuntret til å være aktive deltakere i sin egen behandling, har en tendens til å ta mer informerte beslutninger om sin helse. Dette fører ofte til valg som er bedre tilpasset deres individuelle behov og preferanser. Når pasienter føler at de har kontroll over sin egen helse, er de mer sannsynlig å følge behandlingsregimer og terapier som er foreslått av helsepersonell.

Bedret psykisk velvære (Green et al., 2015): Empowerment gir pasienter en følelse av mestring og kontroll, noe som kan bidra til å redusere angst og depresjon. Pasienter som føler seg sterke og kompetente i sin egen helsehåndtering, har en tendens til å oppleve bedre psykisk velvære. Dette igjen kan bidra til raskere tilfriskning ved å redusere stressnivået og forbedre immunsystemets funksjon.

Økt overholdelse av behandlingen (Lorig et al., 2001): Empowerment kan føre til bedre overholdelse av behandlingsplaner. Når pasienter føler seg engasjert i sin egen behandling, er de mer sannsynlig å følge med på medisiner, gjennomføre øvelser og følge rådene fra helsepersonell. Dette resulterer i raskere tilfriskning og færre tilbakefall.

Fremme livsstilsendringer (Funnell et al., 2009): For pasienter som lider av kroniske tilstander som diabetes eller hjertesykdom, er empowerment avgjørende for å støtte livsstilsendringer som kosthold og fysisk aktivitet. Når pasienter føler seg sterke og kapable, er de mer motiverte til å gjøre sunne valg som kan forbedre deres livskvalitet betydelig.

Følelse av egen deltakelse (Ferguson et al., 2002): Empowerment gir pasienter en følelse av å være en viktig del av beslutningsprosessen i deres egen helse. Dette gir dem en dypere følelse av tilhørighet og samhørighet, som kan ha en positiv innvirkning på deres mentale velvære og følelse av egenverd.


Empowerment hos pasienter en uvurderlig ressurs for å akselerere prosessen med å oppnå adekvat livskvalitet og tilfriskning. Når pasienter føler seg sterke, informerte og involverte i sin egen helse, blir de mer motiverte til å ta ansvar for sine behandlingsvalg. Dette resulterer i bedre resultater, redusert sykehusinnleggelse og en betydelig økning i livskvaliteten for pasientene.


Samspillet mellom pasienten og pårørende: En hjørnestein i helsevesenet

I det stadig mer komplekse helsevesenet er samspillet mellom pasienten og deres pårørende blitt en uunnværlig faktor for å oppnå en best mulig helse og velvære. Dette samspillet representerer en dypt forankret allianse som går utover medisinske diagnoser og behandlingsprotokoller. Det spiller en avgjørende rolle i pasientens tilfriskningsprosess og livskvalitet.

Emosjonell støtte (Hebert, et al., 2003): Pasienter som har sterkt engasjerte pårørende, har tilgang til en uerstattelig kilde til emosjonell støtte. Dette bidrar til å redusere angst og depresjon, som ofte følger med helseproblemer. Pårørende kan gi trøst og trygghet, og dette har en direkte innvirkning på pasientens mentale velvære og evne til å takle sykdommen.

Forbedret behandling (DiMatteo, 2004): Pårørende spiller en nøkkelrolle i å opprettholde pasientens etterlevelse av behandlingsplaner. De kan minne pasienten om medisiner, oppmuntre til sunne livsstilsendringer og bidra til at avtaler med helsepersonell blir holdt. Dette fører til bedre behandlingsresultater og raskere tilfriskning.

Økt kommunikasjon (Stewart, et al., 2000): Pårørende fungerer som broen mellom pasienten og helsevesenet. De kan hjelpe med å oversette medisinsk terminologi og sørge for at viktig informasjon blir forstått og fulgt opp. God kommunikasjon mellom pasienten, pårørende og helsepersonell er avgjørende for å oppnå best mulig omsorg.

Kontinuitet i omsorgen (Shields, et al., 2003): Pårørende gir en stabil og kontinuerlig støtte til pasientene gjennom hele behandlingsforløpet. Dette bidrar til å opprettholde en jevn rytme i omsorgen og reduserer risikoen for avbrudd i behandlingen.

Økt informert beslutningstaking (Epstein, et al., 2005): Pårørende kan spille en viktig rolle i å hjelpe pasienten med å ta informerte beslutninger om deres helse. De kan delta i diskusjoner med helsepersonell, hjelpe med å innhente informasjon og vurdere behandlingsalternativer.

Reduksjon av psykososial belastning (Northouse, et al., 2012): For pårørende er samspillet med pasienten en måte å forstå og takle deres egne emosjonelle og psykososiale utfordringer. Dette kan føre til bedre familiemiljø og relasjoner, som igjen kan ha en positiv innvirkning på pasientens velvære. Det er en symbiotisk relasjon som gir verdifull støtte på flere nivåer, fra emosjonell trøst til praktisk assistanse. Å anerkjenne og styrke dette samspillet er avgjørende for å sikre at pasienter mottar den best mulige omsorgen og oppnår adekvat livskvalitet og tilfriskning.


Hvorfor svikter noen ganger relasjonene mellom pasient og pårørende?

Svikt i kommunikasjonen mellom pasienter og pårørende som resulterer i spenninger og konflikter er en kompleks problemstilling som kan stamme fra flere årsaker. Her er noen av de mest fremtredende faktorene som kan føre til slike utfordringer:

1. Mangel på klare roller og forventninger: Konflikter kan oppstå når pasienter og pårørende ikke har tydelig definerte roller eller har uklare forventninger til hverandre. Pårørende kan føle seg usikre på hvordan de skal støtte pasienten, mens pasienten kan ha forventninger som ikke blir oppfylt.

2. Kommunikasjonshindringer: Noen ganger kan pasienter og pårørende møte på fysiske eller kognitive hindringer som begrenser deres evne til å kommunisere effektivt. For eksempel, hvis pasienten har nedsatt hørsel eller er i en tilstand som påvirker tale, kan dette gjøre kommunikasjonen utfordrende.

3. Emosjonelle stressfaktorer: Helseproblemer kan føre til en høy grad av emosjonell stress for både pasienter og pårørende. Frykt, bekymring og frustrasjon kan overskride kommunikasjonen og føre til konflikter. Pårørende kan også føle seg overveldet av ansvar og skyld, som kan påvirke deres evne til å kommunisere konstruktivt.

4. Kommunikasjonssvikt i helsevesenet: Noen ganger kan feil eller utilstrekkelig kommunikasjon fra helsepersonell også bidra til konflikter mellom pasienter og pårørende. Dette kan inkludere misforståelser om behandlingsalternativer, prognoser eller medisinske instruksjoner. Det er også avdekket at språkbarrierer og kulturforskjeller kan medføre alvorlig medisinsk svikt i kommunikasjon.

5. Tidspress og stress: Helseproblemer kan føre til tidspress og økt stress for både pasienter og pårørende. Dette kan føre til at kommunikasjonen blir hastet og mindre hensynsfull, noe som øker risikoen for misforståelser og konflikter.

6. Uenighet om beslutninger: Pasienter og pårørende kan ha forskjellige synspunkter på viktige beslutninger knyttet til behandling, omsorg og livskvalitet. Uenighet om slike beslutninger kan føre til spenninger og konflikter.

7. Manglende støtte og ressurser: Noen ganger mangler pasienter og pårørende nødvendig støtte og ressurser for å håndtere utfordringene som følger med helseproblemer. Dette kan øke stresset og forverre kommunikasjonssvikten.


For å forbedre kommunikasjonen mellom pasienter og pårørende og redusere spenninger og konflikter, er det viktig å fremme transparens, åpenhet, empati og respekt. Helsepersonell kan spille en viktig rolle ved å tilby kommunikasjonstrening og støtte til pasienter og pårørende. Det er også viktig å oppmuntre til tidlig dialog om forventninger og beslutninger, samt å tilby tilgjengelig støtte for å håndtere de emosjonelle utfordringene som følger med helseproblemer. Gjennom bedre kommunikasjon kan pasienter og pårørende oppnå en mer samarbeidsorientert tilnærming til omsorg og bidra til bedre resultater og økt livskvalitet for pasienten.


Rune Brenna – kognitiv terapeut mnfkt 2016/2023


Merknad: Vi har valgt å benytte oss av et bredt spekter av fagfolk, inkludert kunstig intelligens, journalister, skribenter, forfattere og andre på språkvask for å sikre at vårt fagspråk og kommunikasjon med omverdenen er så enhetlig og presist som mulig. Målet er å utvikle et språk som treffer bredt i yrkeslivet og sikrer at våre budskap og informasjon blir ensrettet og effektivt kommunisert til våre målgrupper. Vi mener at dette er en viktig del av vår forpliktelse til å levere kvalitetsinnhold på en forståelig måte og opprettholde høye standarder for profesjonalitet i vårt arbeid. Dette er for oss et kontinuerlig pågående arbeid.

0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Commentaires


bottom of page