Søk
  • Rune Brenna

Walk & Talk - terapi og veiledning med frisk luft som samtalerom.

Walk & Talk er ikke en ny metode eller tilnærming. Allerede tidlig på nitti-tallet benyttet jeg dette i tiltak for Arbeidsformidlingen og AETAT, men da som veiledning og ikke som behandling. Grunnen til at vi innførte metoden var at mange deltakere hadde redusert fysisk helse, slet med konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, eller ble observert med en psykisk uhelse som reduserte kvaliteten på veiledningen i samtalerommet. Rommet ble av flere oppfattet som for lite og ubehagelig, og følgelig ble fokuset å mestre angsten og ikke finne muligheter for veien videre. Vi gikk i stedet i skog og mark, rundt i byen eller andre steder som deltaker selv valgte, gjerne hvor de hadde positive minner og fikk opp gode bilder av livet. Resultatene den gang var påfallende gode og var målbart etter kort tid.


Å tilby Walk & Talk ble etter hvert naturlig og en del av tilbudet. Vi knyttet fort opp positiv psykologi og Martin Seligmanns funn som hovedretning for samtalene og selve meningsinnholdet. Videre utviklet vi metodene til også å benyttes i grupper på 4-6 personer hvor vi la inn oppgaver og refleksjon i ettertid, også dette med svært gode evalueringer.

I kognitiv terapi ønsker vi å gi pasienten tilbudet som en del av terapiløpet, enten som en del av timen, del av prosessen eller helhetlig gjennomført som Walk & Talk i alle timer.


Frisk luft og fysisk aktivitet:

Frisk luft har ingen dødd av enda. Selv om det snør, regner eller sola skinner gir pasientene tilbakemeldinger om hvor raskt frisk luft klarner hjernen og gir opplevelse av å være fysisk aktiv, selv om vi går sakte og forbrenningen er lavere en power-walk eller jogging. Pasientene forteller selv at de etter kun få timer merker bedret fysisk aktivitet og opplevelse av ha satt i gang en treningsprosess utenom timene. For å sikre et godt meningsinnhold viser våre funn at selve gåturen bør være på minimum 30, men helst 45 minutter. Dette for å kognitivt bearbeid, oppnå optimal fysisk trening og for å oppleve flere oppmerksomhetspunkter å drøfte.


Oppmerksomt nærvær:

Mindfulnes under sakte gange virker! Da vi velger sted for Walk & Talk som er positive for pasienten, arbeider vi med å rette oppmerksomheten mot positive bilder og opplevelser fra dette stedet. Er det ikke mulig rent praktisk å finne stedet, retter vi allikevel oppmerksomheten mot det som fanger pasientens oppmerksomhet for å knytte distante gode minner inn i konteksten. Selv i byen eller i travle områder fremstår pasienten roligere, mindre distrahert av tankekjør, grubling eller bekymringer.


Selv har jeg sittet ved en rundkjøring sammen med pasienten og samtalt om gode minner fra barn- og ungdomsår og knyttet dette opp mot det terapeutiske. I naturen og i rolige miljøer stopper vi kanskje opp og retter oppmerksomheten mot stilhet og ro, eller kanskje lytte til bekken eller fuglene. Eller kanskje mot det vi kaller "The Roaring Silence"; den brølende stillheten mange ønsker seg, men kanskje også skremmes av. Mange har nytte av å trene på å mestre denne brølende stilheten. På mange måter er støyen rundt oss i det moderne samfunnet blitt avhengighetsskapende, dette da vi tror at dette er naturlig og oppleves som bevegelse og at noe skjer hele tiden. Dette er illusjonen av fremskritt og utvikling for mange av våre pasienter. Sannheten er at det plager de i hverdagen.

Walk & Talk i terapi og hjemmeoppgaver:

Etter en Walk & Talk i kognitiv terapi får pasienten en hjemmeoppgave relatert til samtaleinnholdet som oppfordres løst til neste time. Ofte er også oppfordringen å skriftlig sortere inntrykk og tanker om hvordan fysisk aktivitet og oppmerksomhetstrening mellom timene kan bidra til øket livskvalitet og følgelig lindre den psykiske uhelsen. Skriftliggjøring av hjemmeoppgavene er hos oss en forutsetning for læring og etablering av nye rutiner og holdninger til eget liv.


I kognitiv veiledning derimot handler hjemmeoppgaver ofte om det å fokusere på hvordan tanker om viktige beslutninger kan sorteres, analyseres og konsekvensutredes samt målsettes.

Veiledning ved tristhet, lavt stemningsleie og frustrasjon. Terapi ved psykisk uhelse:

Vi opplever i første time at flere er svært frustrerte over sin situasjon og sine fastlåste negative tanker om dette. Man opplever eksempelvis over tid å ikke strekke til, ikke mestre eget liv eller være i en fastlåst jobbsituasjon, ofte med redusert fysisk helse som bakteppe. Flere av de som søker vår bistand har ikke en psykisk uhelse/diagnose men er sterkt frustrerte. Dette søker vi å avklare raskt da mediebildet og samfunnsutviklingen gjør at mange diagnostiserer seg selv, uten å ha vært utredet av primærhelsetjenesten eller spesialister.


Det er eksempelvis stor forskjell på å være i en diagnostisert depresjon og å oppleve et lavt stemningsleie, tristhet eller frustrasjon. Det er viktig å forebygge at frustrasjoner og tristhet ikke går over i langvarig psykisk uhelse. Mange går dessverre for lenge og blir etter hvert pasienter i det offentlige. Walk & Talk anbefales som effektiv forebygging, spesielt arbeidsleralert.


Ønsker du å bestille Walk & Talk kan du sende oss en melding eller bestille på vårt kontaktskjema.Skreddersydd ledertrening, ekspertbistand og akutt lederstøtte for

  • ledere som opplever å bli hemmet i vekst og utvikling i sitt arbeid på grunn av personlige endringskriser.

  • operative ledere som frustreres av motgang, nullgang eller stillstand.

  • individer og grupper rammes av kriser, sorgprosesser og organisatoriske endringer.

  • lederbistand i tverrfaglige konflikter og fastlåste samarbeidsproblemer.

  • nøkkelpersoner i bedriften med helsemessige belastninger, sammensatte lidelser eller akutt alvorlig sykdom med usikre jobbprognoser.

  • individer og grupper under nedbemanning, arbeidsledighet, fristilling og større yrkesfaglige utfordringer.

  • ledere under prosesser for å skape ny energi i fastkjørte team og prosjektgrupper.

  • ledere under sterkt prestasjonspress og komplisert krysspress.

  • ledere når endringens vind blåser, og tiden er svært knapp for raske og kloke beslutninger.