top of page
Søk
  • Rune Brenna

Walk & Talk - terapi og veiledning med frisk luft som samtalerom.

Walk & Talk er ikke en ny metode eller tilnærming. Allerede tidlig på nitti-tallet benyttet jeg dette i tiltak for Arbeidsformidlingen og AETAT, men da som veiledning og ikke som behandling. Grunnen til at vi innførte metoden var at mange deltakere hadde redusert fysisk helse, slet med konsentrasjon- og oppmerksomhetsvansker, eller ble observert med en psykisk uhelse som reduserte kvaliteten på veiledningen i samtalerommet. Rommet ble av flere oppfattet som for trangt og ubehagelig, og følgelig ble fokuset å mestre angsten og ikke å finne muligheter for veien videre. Vi gikk i stedet i skog og mark, rundt i byen eller andre steder som deltaker selv valgte, gjerne steder de hadde positive minner fra og fikk opp gode bilder av livet. Resultatene den gang var påfallende gode og var målbart etter kort tid.

Å tilby Walk & Talk for noen ble etter hvert naturlig og en del av tilbudet. Vi knyttet raskt opp positiv psykologi og Martin Seligmanns funn som hovedretning for samtalene og for selve meningsinnholdet. Videre utviklet vi metodene til også å benyttes i grupper på 4-6 personer hvor vi la inn oppgaver og refleksjon i ettertid, også dette med svært gode evalueringer. I kognitiv terapi ønsker vi å gi pasienten tilbudet, enten som en del av timen, del av prosessen eller helhetlig gjennomført som Walk & Talk.

Frisk luft og fysisk aktivitet:

Frisk luft har ingen dødd av enda. Om det snør, regner eller sola skinner gir pasientene tilbakemeldinger om hvor raskt frisk luft klarner hjernen og gir opplevelse av å være fysisk aktiv, selv om vi går sakte og forbrenningen er lavere en power-walk eller jogging. Pasientene forteller selv at de etter to til tre timer merker bedret fysisk aktivitet, og rapporterer ofte å ha satt i gang en treningsprosess utenom timene. For å sikre et godt meningsinnhold viser våre funn at selve gåturen bør være på minimum 30, helst 45 minutter. Dette for å kognitivt bearbeide, å oppnå en optimal fysisk aktivitet og for å oppleve flere oppmerksomhetspunkter å drøfte. Vi stopper kort opp underveis for utforskning og refleksjon.

Oppmerksomt nærvær:

Mindfulnes under sakte gange virker! Da vi velger sted for Walk & Talk som er positive for pasienten, arbeider vi med å rette oppmerksomheten mot positive bilder og opplevelser fra dette stedet. Er det ikke mulig rent praktisk å finne dette stedet, retter vi allikevel oppmerksomheten mot det som fanger pasientens oppmerksomhet for å knytte distante gode minner inn i konteksten. Selv i byen eller i travle områder fremstår pasienten roligere, mindre distrahert av tankekjør, grubling eller bekymringer.

Selv har jeg eksempelvis sittet ved en rundkjøring sammen med pasienter og samtalt om gode minner fra barn- og ungdomsår og knyttet dette opp mot det terapeutiske. Mange opplever å være i et "mentalt Sinsen-kryss" og forvirres av mulige retninger ut av rundkjøringen. Den fysiske rundkjøringen vi sitter ved blir da det utløsende for å forstå at det ikke hjelper å kjøre i ring i stor hastighet uten å ta valg om avkjøring (tankekjør), men at man må sette seg ned i et rasjonelt rom (mindfulnes) og se rolig på kartet og så velge avkjøringen (valg med minst negativ konsekvens) og sette nytt mål (smarte mål). Bilder fra tidligere kloke valg og rasjonell beslutningskompetanse omsettes da til nye kloke valg for dagens utffordring.

I naturen og i rolige miljøer stopper vi kanskje opp og retter oppmerksomheten mot stilhet og ro, eller kanskje lytte til bekken eller fuglene. Eller kanskje mot det vi kaller "The Roaring Silence"; den brølende stillheten mange ønsker seg, men kanskje også skremmes av. Mange har nytte av å trene på å mestre denne brølende stilheten. På mange måter er støyen rundt oss i det moderne samfunnet blitt avhengighetsskapende, dette da vi tror at dette er naturlig og oppleves som bevegelse og at noe skjer hele tiden, helst flere ting samtidig for å unngå å kjede seg. Dette er illusjonen av fremskritt og utvikling for mange av våre pasienter. Sannheten er at dette plager de i hverdagen og ofte sliter de ut.

Walk & Talk i terapi og hjemmeoppgaver:

Etter en Walk & Talk i kognitiv terapi får pasienten en hjemmeoppgave relatert til samtaleinnholdet som oppfordres løst til neste time. Ofte er også oppfordringen å skriftlig sortere inntrykk og tanker om hvordan fysisk aktivitet og oppmerksomhetstrening mellom timene kan bidra til øket livskvalitet og følgelig lindre den psykiske uhelsen. Hjemmeoppgaver i terapi er rettet mot eksponering for det som plager pasienten, følgelig er det viktig at han/hun virkelig faktisk trener daglig på å stå i det plagsomme og oppleve mestring. Skriftliggjøring av hjemmeoppgavene er hos oss en forutsetning for læring og etablering av nye hensiktsmessige tanker og holdninger til eget liv.

I kognitiv veiledning derimot handler hjemmeoppgaver ofte om det å fokusere på hvordan tanker om viktige beslutninger kan sorteres, analyseres, konsekvensutredes og målsettes. Metaforen her er kommoden på soverommet og å rydde i denne.

Veiledning ved tristhet, lavt stemningsleie og frustrasjon - Terapi ved psykisk uhelse:

Vi opplever i første time at flere er svært frustrerte over sin situasjon og sine fastlåste negative tanker om dette. Man opplever eksempelvis over tid å ikke strekke til, ikke mestre eget liv eller være i en fastlåst jobbsituasjon, ofte med redusert fysisk helse som bakteppe. Flere av de som søker vår bistand har ikke en psykisk uhelse/diagnose, men er sterkt frustrerte. Dette søker vi å avklare raskt da mediebildet og samfunnsutviklingen gjør at mange faktisk diagnostiserer seg selv, uten å ha vært utredet av primærhelsetjenesten eller spesialister.

Det er eksempelvis stor forskjell på å være i en lege-diagnostisert depresjon, enn å oppleve et lavt stemningsleie, tristhet eller frustrasjon. Det er viktig å forebygge at frustrasjoner og tristhet ikke går over i langvarig psykisk uhelse. Mange går dessverre for lenge og blir etter hvert pasienter i det offentlige. Walk & Talk anbefales som effektiv forebygging, spesielt arbeidsrelatert.

Ønsker du å bestille Walk & Talk kan du sende oss en melding eller bestille på vårt kontaktskjema.0 kommentarer
bottom of page